Košík: 0

Spolu: €0.00

Obchodné a reklamačné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia


1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou approX spol.s r.o. so sídlom Kudlákova 5, 841 01 Bratislava, IČO: 46842471, DIČ: 2023619642, IČ DPH: SK2023619642, zapísaná v OR OR Okresného súdu BA I., odd.: Sro, vl.č.: 84578/B (ďalej len "predávajúci") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na internetovej stránke www.inventia.sk. Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel (ďalej len „kupujúci“).

2) Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z.z. - Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z.z. – O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 250/2007 Z.z. - O ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z.z. - O elektronickom obchode. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

Kontaktné údaje predávajúceho:

approX spol.s r.o., Kudlákova 5, 841 01 Bratislava
Email: info@inventia.sk
Telefón: + 421 948 296 100 (v pracovné dni 9,00-17,00 hod.); Marketingové a obchodné ponuky výlučne písomnou formou.
Bankové spojenie IBAN: SK07 1100 0000 0029 2788 4365 (Tatra banka, a.s.)

 

Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 58272 172, +421 2 58272 104
Email: ba@soi.sk

 

II. Objednávka


1) Kupujúci objednáva tovar alebo služby predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.inventia.sk odoslaním elektronickej objednávky alebo e-mailom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

2) Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj názov firmy, IČO a IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3) Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady a potvrdí jej spracovanie. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

III. Dodacie lehoty


1) Dodacia lehota tovaru je obvykle 2-5 pracovných dní od akceptácie objednávky predávajúcim. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2) Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


IV. Cena, platobné podmienky a prepravné


1) Cena tovaru alebo služby je stanovená cenníkom predávajúceho a je uvedená s DPH. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru alebo služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.

2) Kupujúci uhrádza za tovar v hotovosti alebo platobnou kartou, ak to prepravca umožňuje pri preberaní tovaru od kuriéra alebo na pošte (dobierka), príp. vopred za tovar uhradí prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho (bez dobierky).

3) Pri odovzdávaní platí kupujúci cenu za tovar alebo službu, ak je dohodnuté, tak aj poštovné alebo dopravné.

4) Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to vlastnou dopravou (osobný odber) alebo kuriérom (zasielateľskou službou).

5) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.V. Preberanie tovaru


1) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej v objednávke alebo pri osobnom odbere na mieste určeným predávajúcim.

2) Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou alebo zásielkovou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3) Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovarom a službám až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5) Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


VI. Odstúpenie od zmluvy


1) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín odo dňa objednania alebo do momentu expedovania tovaru prepravcovi. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, najlepšie e-mailom. Potvrdenie storna – zrušenia objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

2) Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. - O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, poštou), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť do 14 kalendárnych dní doručené spolu s tovarom na poštovú adresu predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. To neplatí, ak sa predávajúci s kupujúcim dohodne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Odstúpiť od zmluvy nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov u kozmetických výrobkov (pokiaľ nie sú zabalené v ochrannom obale) a u kozmetických výrobkov, ktorého ochranný obal (celofán) bol po dodaní tovaru porušený. Tovar kupujúci nezasiela na dobierku, takto zaslaný tovar sa neprijíma a vráti sa naspäť.

 

Poštová adresa na vrátenie tovaru: approX spol.s r.o., Kudlákova 5, 841 01 Bratislava
E-mail: obchod@inventia.sk


3) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom doručené darčeky zdarma k objednávke, sú poskytnuté s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, bude kupujúcemu ich hodnota započítaná s čiastkou, ktorú je predávajúci povinný vrátiť za tovar pri odstúpení od zmluvy po splnení všetkých podmienok.

4) Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar naspäť a do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru na našu adresu vráti predávajúci kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom úhrady cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorú kupujúci uhradil, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru (to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci – podľa § 9, odst. 3, Zákona č. 102/2014 Z.z. – O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).


5) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)   ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b)   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c)   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
d)   ak bol tovar čiastočne spotrebovaný
e)   u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (kozmetické výrobky...)


6) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)   tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)   zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c)   vystavená cena tovaru bola chybná

 


VII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru


1) V prípade storna objednávky už vyexpedovaného tovaru (tovar odoslaný na poštu alebo odovzdaný kuriérovi), kupujúci súhlasí s náhradou nákladov spojených s expedovaním tovaru (poštovné, dopravné, balné, prípadné spätné poštovné, ktoré musela prepravná spoločnosť realizovať z Vašej adresy na adresu e-shopu). Predávajúci má taktiež právo na náhradu škody v prípade bezdôvodne neprevzatého tovaru, t.j. že si kupujúci tovar objednal a nestornoval, resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. V. bod 1), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2) Z dôvodov uvedených v čl. VII. bod 1) má predávajúci nárok na náhradu škody (poštovné, dopravné, balné, prípadné spätné poštovné, ktoré musela prepravná spoločnosť realizovať z Vašej adresy na adresu e-shopu). Predávajúci žiada o náhradu škody skutočných (reálnych) nákladov bez pokút a úrokov na základe zaslanej faktúry kupujúcemu, a to z dôvodu porušenia zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa ust. § 420a nasl. Občianskeho zákonníka. Náhrada škody môže byť vymáhaná aj prostredníctvom externej organizácie na vymáhanie pohľadávok alebo súdnou cestou.

3) V prípade, ak kupujúci včas nestornuje objednanú zásielku, bezdôvodne neprevezme objednanú zásielku, poruší zmluvu a neuhradí náhradu spôsobenej škody predávajúcemu, predávajúci má právo pre všetky prípadné budúce objednávky požadovať úhradu za tovar vopred alebo tieto objednávky nevybaviť (zrušiť).

4) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

VIII. Záruka a vybavovanie reklamácií


1) Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového zákazníka (spotrebiteľa). V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U vybraných tovarov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre nich platí podľa zákona.

2) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3) Za riešenie všetkých reklamácií zodpovedá prevádzkovateľ e-shopu www.inventia.sk. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne a doručená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu e-mailom na adresu obchod@inventia.sk alebo na poštovú adresu prevádzkovateľa e-shopu (approX spol.s r.o., Kudlákova 5, 841 01 Bratislava) spolu s reklamovaným tovarom (reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu).

4) Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO (fyzická a právnická osoba podnikateľ) a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

5) Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.

6) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za prípadné vzniknuté škody len do výšky hodnoty objednávky.

7) Obrázky a popisy tovarov majú len informatívny charakter a nemusia vždy plne súhlasiť so skutočnosťou.


IX. Záverečné ustanovenia


1) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami a s nimi súhlasí.

2) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4) Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa zákonom č. 102/2014 Z.z. – O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

5) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné a reklamačné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Tieto Obchodné a reklamačné podmienky vstupujú do platnosti dňa 15.6.2020.